KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Tanyer Yapı" / "Şirket") olarak "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Şirket, kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine uygun şekilde toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin temini amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği
Tanyer Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No :0823051274000001
Adres :Mithatpaşa Caddesi No:159/1 Narlıdere - İZMİR
Elektronik Posta :[email protected]
Telefon :0232 339 11 91  

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Tanyer Yapı olarak, kişisel verilerinizi iletişim için gerekli bilgilerinizi kaydetmek; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak; müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, tarafınıza sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bunlar için Şirketimizin iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapabilmesi ve mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti yapılabilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması; hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizden gelen talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel veri güvenliğinin arttırılması ile yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla işlemekteyiz.  

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Şirket tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK madde 8'de belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecek olup, Şirketimiz tarafından yurtdışına herhangi bir veri aktarımı yapılmamaktadır.  

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. maddesinin c, ç, d, e ve f bentleri uyarınca başta Şirketimizin kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi olmak üzere 'Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları' başlıklı maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda internet sitemizi veya satış ofisimizi ziyaretleriniz esnasında ya da telefon ile bizlerle iletişime geçmeniz ve projelerimiz hakkında bilgi sahibi olmak istemeniz halinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.    

İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebiniz, kimlik doğrulaması yapılarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları kanalıyla ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemli olduğu için, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirketimize bildirmeniz önem arz etmektedir. İlgili kişi olarak;
·         Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden veya noter kanalıyla, KEP adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.